NEDERLANDSE VERZENDING VAN CONDITIES - ALGEMENE CONDITIES VAN DE FENEX (Nederlandse Vereniging voor Expeditie en Logistiek) gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 1 juli 2004


toepasselijkheid


Artikel 1.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke vorm van dienstverlening die de expediteur zal uitvoeren. In het kader van deze algemene voorwaarden dient de term expediteur niet uitsluitend te worden begrepen als de expediteur zoals bedoeld in Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek. De partij die de expediteur opdracht geeft om activiteiten en activiteiten uit te voeren, wordt beschouwd als de opdrachtgever van de expediteur, ongeacht de overeengekomen betalingswijze.

2. Met betrekking tot de activiteiten en activiteiten, zoals die van cargadoors, stuwadoors, vervoerders, verzekeringsagenten, entrepots en superintenders enz. Die worden uitgevoerd door de expediteur, de voorwaarden die in het desbetreffende handelsverkeer gebruikelijk zijn, of voorwaarden die zijn van toepassing, is ook van toepassing.

3. De expediteur kan te allen tijde toepasselijke bepalingen verklaren uit de voorwaarden die door derden zijn gesteld met wie hij overeenkomsten heeft gesloten met het oog op het uitvoeren van de hem gegeven opdrachten.

4. De expediteur kan zijn opdrachten en / of de daarmee verbonden werkzaamheden laten uitvoeren door derden of door personeelsleden van derden. Voor zover deze derden of hun personeelsleden wettelijk aansprakelijk zijn jegens de opdrachtgever van de expediteur, wordt in hun naam bedongen dat zij bij het uitvoeren van het werk waarvoor de expediteur ze in dienst heeft, geacht worden uitsluitend in dienst te zijn van de expediteurs. Alle bepalingen (onder andere) met betrekking tot niet-aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid en ook met betrekking tot schadeloosstelling van de expediteur zoals hierin beschreven, zijn van toepassing op dergelijke personen.

5. Instructies voor aflevering onder rembours, tegen een rekening van de bankier enz., Worden geacht expeditie te zijn.

contracten


Artikel 2.

1. Alle offertes gedaan door de expediteur zijn vrijblijvend.

2. Alle vermelde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, kosten in verband met de sociale zekerheid en / of andere bepalingen van de wet, vracht en wisselkoersen die gelden op het moment van offerte of contract.

3. Bij een wijziging in een of meer van deze factoren worden de vermelde of overeengekomen prijzen eveneens overeenkomstig en met terugwerkende kracht aangepast aan het tijdstip waarop die verandering heeft plaatsgevonden. De expediteur moet de wijziging (en) kunnen bewijzen.

Artikel 3.

1. Indien de expediteur all-in of vaste tarieven berekent, naar gelang van het geval, worden deze tarieven geacht alle kosten te omvatten die in de normale procedure voor de afhandeling van de bestelling voor rekening van de expediteur zijn.

2. Tenzij anders bepaald, bevatten all-in of vaste tarieven in geen geval: heffingen, belastingen en heffingen, consulaire en attestkosten, kosten van het opstellen van bankgaranties en verzekeringspremies.

3. Voor werk met een speciale aard, ongebruikelijke baan of werk dat een speciale hoeveelheid tijd of moeite kost, kan altijd een extra redelijk bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 4.

1. Ingeval de laad- en / of lostijd onvoldoende is - ongeacht de oorzaak daarvan - komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggeld enz., Voor rekening van de opdrachtgever, ook wanneer de expediteur de vrachtbrief heeft aanvaard. en / of charterparty waaruit de extra kosten ontstaan zonder protest.

2. Uitgaven van uitzonderlijke aard en hogere lonen die ontstaan wanneer vervoerders op grond van een bepaling in de vervoersdocumenten goederen laden of lossen 's avonds,' s nachts, op zaterdag of op zon- en feestdagen, zijn niet inbegrepen in de overeengekomen prijzen , tenzij specifiek bepaald. Dergelijke kosten worden daarom door de opdrachtgever aan de expediteur vergoed.

Artikel 5.

1. Verzekering van welke aard dan ook wordt uitsluitend op schriftelijke schriftelijke en voor rekening en risico van de opdrachtgever. De te dekken risico's moeten duidelijk worden vermeld. Een loutere verklaring van de waarde is niet genoeg.

2. Indien de expediteur op eigen naam een verzekering heeft afgesloten, is hij - desgevraagd - gehouden zijn aanspraken jegens de verzekeraar uitsluitend over te dragen aan zijn opdrachtgever.

3. De expediteur is niet verantwoordelijk voor de keuze van de verzekeraar en diens solvabiliteit.

4. Wanneer de expediteur boortorens en andere soortgelijke uitrusting gebruikt voor het uitvoeren van zijn opdrachten, heeft hij het recht om op kosten van zijn opdrachtgever een verzekering te sluiten ter dekking van het risico van de expediteur door het gebruik van dergelijke apparatuur.

Artikel 6.

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, houdt de verstrekking aan de expediteur van gegevens die vereist zijn voor douaneformaliteiten, de verplichting in om dergelijke formaliteiten te vervullen.

Uitvoering van het contract


Artikel 7.

1. Als th e prin CIPAL heeft geen specifieke instructies bij zijn opdracht, de wijze en route van het transport ter keuze van de expediteur en de expediteur kunnen te allen tijde te accepteren de documenten die gewoonlijk wordt gebruikt door de firma waarmee hij contracten voor de gegeven doel van het uitvoeren van zijn orders.

Artikel 8.

1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de goederen op de afgesproken plaats en tijdstip worden aangeboden.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de voor ontvangst en verzending vereiste documenten alsmede de instructies tijdig in het bezit van de expediteur zijn.

3. De expediteur is niet verplicht, maar heeft het recht om te onderzoeken of de hem gegeven specificaties juist en volledig zijn.

4. Bij afwezigheid van documenten is de expediteur niet verplicht om een garantie te ontvangen. Indien de expediteur een garantie verstrekt, zal hij door zijn opdrachtgever worden gevrijwaard van en tegen alle gevolgen daarvan.

Artikel 9.

1. Alle handelingen zoals inspecteren, bemonsteren, tarreren, tellen, wegen, meten enz., En het ontvangen van goederen onderworpen aan een beoordeling door een door het gerecht aangestelde deskundige mogen alleen plaatsvinden op basis van de specifieke instructies van de opdrachtgever en na terugbetaling van de kosten daarvan.

2. Niettemin heeft de expediteur het recht, maar niet de plicht, uit eigen kracht en voor rekening en risico van de opdrachtgever alle maatregelen te nemen die hij in het belang van de opdrachtgever nodig acht.

3. De expediteur zal niet optreden als een expert. Hij is op geen enkele manier aansprakelijk voor kennisgevingen van staat, aard of kwaliteit van de goederen; hij is ook niet verplicht om ervoor te zorgen dat de verzonden goederen overeenkomen met de monsters.

Artikel 10.

1. De toevoeging van het woord "bij benadering" geeft de opdrachtgever de vrijheid om 2,5% meer of minder te leveren

Aansprakelijkheid


Artikel 11.

1. Alle werkzaamheden en werkzaamheden zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 is de expediteur niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door schuld of nalatigheid van de expediteur of diens hulppersonen.

3. De aansprakelijkheid van de expediteur is in alle gevallen beperkt tot 10.000 SDR per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde oorzaak van schade, met dien verstande dat in geval van beschadiging, waardeverlies of verlies van de goederen begrepen in de bestelling is de aansprakelijkheid beperkt tot 4 SDR per kilogram beschadigd of verloren gewicht, met een maximum van 4.000 SDR per zending.

4. Het door de expediteur te vergoeden verlies zal nimmer groter zijn dan de door de opdrachtgever te bewijzen factuurwaarde van de goederen, bij gebreke waarvan de door de opdrachtgever te bewijzen marktwaarde op het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan, van toepassing zijn. De expediteur is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade, en pijn en lijden.

5. Indien bij het uitvoeren van de opdracht schade optreedt waarvoor de expediteur niet aansprakelijk is, zal de expediteur zich inspannen om de schade van de opdrachtgever te verhalen op de partij die aansprakelijk is voor de schade. De expediteur heeft het recht de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
De expediteur doet desgevraagd afstand van zijn vorderingen op door hem ingeschakelde derden voor het uitvoeren van de opdracht.

6. De opdrachtgever is jegens de expediteur aansprakelijk voor schade als gevolg van (de aard van de) goederen en de verpakking daarvan, de
onjuistheid, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van instructies en gegevens, nalaten om de goederen in te dienen of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd, evenals het niet of tijdig bezorgen van documenten en / of instructies, en schuld of nalatigheid in het algemeen van de kant van de principaal en diens dienaren en derden die door hem zijn ingehuurd of in dienst zijn genomen.

7. De opdrachtgever vrijwaart de expediteur voor aanspraken van derden in verband met de in het vorige lid bedoelde schade, waaronder begrepen hulppersonen van zowel de expediteur als de opdrachtgever.

8. Zelfs als er all-in of vaste tarieven zijn overeengekomen, is de expediteur, die geen vervoerder is, aansprakelijk onder de huidige voorwaarden en niet als een vervoerder.

Artikel 12.

1. Om als overmacht te kunnen worden beschouwd zijn alle omstandigheden die de expediteur redelijkerwijze niet had kunnen vermijden en de gevolgen waarvan de expediteur redelijkerwijs niet kan verhinderen.

Artikel 13.

1. In geval van overmacht blijft het contract van kracht; de verplichtingen van de expediteur worden echter opgeschort voor de duur van het geval van overmacht.

2. Alle extra kosten veroorzaakt door overmacht, zoals vervoer- en opslagkosten, magazijn- of erfhuur, overliggeld voor vaartuigen of vrachtwagens, verzekering, verhuizing etc.
is voor rekening van de opdrachtgever en wordt aan de expediteur van de expediteur betaald
eerste verzoek.

Artikel 14.

1. De enkele opgave door de opdrachtgever van een tijdstip van aflevering is voor de expediteur niet bindend.

2. De expediteur garandeert de aanrijdtijden niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15.

1. Als de vervoerders weigeren te tekenen voor aantal of gewicht van stukken of items etc., is de expediteur niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Dwingende wet


Artikel 16.

1. Indien de goederen niet onverwijld worden afgeleverd op de plaats van bestemming in de staat waarin zij zijn aangeboden, de expediteur, voor zover hij zelf een vervoersovereenkomst heeft gesloten die hij met een derde partij zou sluiten, is verplicht dit onverwijld te melden aan de opdrachtgever die hem de schade heeft gemeld.

2. Indien de expediteur tekortschiet alsnog in kennis te stellen als bedoeld in het eerste lid en indien als gevolg daarvan hij niet tijdig als vervoerder is aangesproken, is hij naast de betaling van de verdere schade door de opdrachtgever als gevolg daarvan een schadevergoeding verschuldigd is die gelijk is aan de schadevergoeding die hij zou hebben moeten betalen, indien hij tijdig als vervoerder was ingeschakeld.

3. Indien de goederen niet onverwijld worden afgeleverd op de plaats van bestemming in de staat waarin zij zijn aangeboden, de expediteur, voor zover hij zelf geen vervoersovereenkomst heeft gesloten die hij met een derde partij zou sluiten , is verplicht om de opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen welke transportcontracten hij is aangegaan om aan zijn verplichtingen te voldoen. Hij is tevens verplicht aan de opdrachtgever alle documenten ter beschikking te stellen die hij in zijn bezit heeft of die hij redelijkerwijs kan verschaffen, in elk geval voor zover deze kunnen worden gebruikt om aanspraak te maken op geleden schade.

4. Vanaf het moment waarop hij de expediteur ondubbelzinnig mededeelt dat hij dergelijke rechten en bevoegdheden wenst uit te oefenen, zal de opdrachtgever jegens de partij waarmee de expediteur zaken heeft gedaan de rechten en bevoegdheden verkrijgen waartoe hij zou zijn veroordeeld recht indien hij als verlader het contract zelf had gesloten. Hij is vrij om gerechtelijke stappen te ondernemen in deze zaak als hij een door de expediteur te geven verklaring indient - of als de expediteur door de vereffenaar van de expediteur gedwongen is geliquideerd - die tussen hem en de expediteur met betrekking tot de goederen een contract voor het vervoer daarvan werd gesloten.

5. Indien de expediteur een verplichting als bedoeld in het derde lid niet nakomt, is hij naast de verplichting tot betaling van de verdere schade die de opdrachtgever daardoor lijdt, een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding die de opdrachtgever van hem zou hebben ontvangen indien hij zelf de door hem gesloten overeenkomst had uitgevoerd, verminderd met de schade die de opdrachtgever mogelijk van de vervoerder heeft geleden.

Betaling


Artikel 17.

1. De opdrachtgever betaalt aan de expediteur de overeengekomen vergoeding en andere daaruit voortvloeiende kosten, vrachten, rechten, enz. Die voortvloeien uit het contract en / of deze voorwaarden bij aankomst of verzending van goederen die respectievelijk worden ontvangen of doorgestuurd. Het risico van wisselkoersschommelingen komt voor rekening van de opdrachtgever. De overeengekomen vergoeding en andere resulterende kosten, vrachten, rechten, enz., Die voortvloeien uit het contract en / of deze voorwaarden, zijn ook verschuldigd indien bij de uitvoering van het contract schade is aangericht.

2. Indien de expediteur, in strijd met lid 1 van dit artikel, uitstel van betaling toestaat, heeft de expediteur het recht om een extra kredietlimiet in rekening te brengen.

3. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet onmiddellijk betaalt bij een daartoe strekkende kennisgeving of, in voorkomend geval, na het verstrijken van de termijn van uitstel van betaling, is de expediteur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen conform artikel 6: 119 of 6: 119a BW.

4. In geval van annulering of ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen van de expediteur, met inbegrip van toekomstige vorderingen, onmiddellijk en volledig opeisbaar. Alle aanspraken zijn onmiddellijk en volledig verschuldigd in elk geval, indien:
- de opdrachtgever onvrijwillig is geliquideerd, de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of anderszins de onbeperkte beschikking over zijn vermogen verliest;
- de principaal een schikking biedt aan zijn schuldeisers, in gebreke is met het nakomen van enige financiële verplichting jegens de expediteur, ophoudt handel te drijven of - waar de
opdrachtgever is een rechtspersoon of een rechtspersoon - als de rechtspersoon of de rechtspersoon is ontbonden.

5. De opdrachtgever is de reden van de expeditie-overeenkomst en zal op verzoek van de expediteur zekerheid stellen in de vorm van een borgtocht met borgtocht voor elk bedrag waarvoor de opdrachtgever aan de expediteur verschuldigd is of kan zijn. De principaal is ook zo verplicht waar hij al zekerheid moet stellen of heeft verstrekt in de vorm van een borgtocht met borgtocht in verband met het verschuldigde bedrag.

6. De expediteur is uit zijn eigen middelen niet verplicht tot het stellen van zekerheid in de vorm van een borgtocht met borgtocht voor de betaling van vracht, rechten, heffingen, belastingen en / of andere kosten indien deze worden verlangd. Alle gevolgen van niet-naleving of van het niet onmiddellijk nakomen van een vraag om zekerheid te stellen in de vorm van een obligatie met zekerheden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien de expediteur uit eigen middelen zekerheid heeft gesteld in de vorm van een borgtocht met borgtocht, kan hij van de opdrachtgever verlangen dat hij het bedrag waarvoor zekerheid is gesteld, zekerheid stelt in de vorm van een borgtocht met borgtocht.

7. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht om de expediteur te vrijwaren voor bedragen die door enige autoriteit in verband met de bestelling moeten worden geheven of bijkomend worden geëist, evenals eventuele gerelateerde boetes die aan de expediteur worden opgelegd. De opdrachtgever zal deze bedragen eveneens aan de expediteur vergoeden indien een door de expediteur ingeschakelde derde betaling in het kader van de expeditie-overeenkomst eist.

8. De opdrachtgever zal de expediteur te allen tijde vrijwaren voor alle bedragen alsmede voor alle extra kosten die aan de expediteur in verband met de order kunnen worden gedeclareerd of bijkomend worden gevorderd als gevolg van onjuist geladen vrachttarieven en kosten.

9. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige verrekening toe te passen op bedragen die door de expediteur aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht krachtens een tussen hen bestaande overeenkomst.

Artikel 18.

1. Contante betalingen worden geacht in de eerste plaats te zijn gedaan uit hoofde van niet-preferentiële schulden, ongeacht of op het moment van betaling andere instructies zijn gegeven.

2. Indien bij niet-tijdige betaling gebruik wordt gemaakt van gerechtelijke procedures of andere middelen, wordt het bedrag van de schuldenlast verhoogd met 10% voor administratieve kosten, terwijl de juridische en andere kosten door de opdrachtgever worden gedragen tot het bedrag dat is betaald. door of verschuldigd door de expediteur.

Artikel 19.

1. Met betrekking tot alle vorderingen die hij heeft of kan hebben op enig moment tegen de opdrachtgever en / of de eigenaar, heeft de expediteur een pand en een pandrecht op alle goederen, documenten en gelden die hij in zijn bezit heeft of zal houden, ongeacht de reden en het doel daarvan kunnen zijn, tegenover elke partij die de levering ervan eist. Als de goederen worden doorgestuurd, heeft de expediteur het recht om het verschuldigde bedrag bij de volgende levering te innen of een rekening daarvoor te nemen met de bijgevoegde vervoersdocumenten.

2. De expediteur kan de hem in lid 1 toegekende rechten ook uitoefenen voor hetgeen de opdrachtgever hem verschuldigd was met betrekking tot voorgaande bestellingen.

3. De expediteur is ook bevoegd om de rechten uit te oefenen die hem krachtens lid 1 zijn verleend voor elke hoeveelheid (en) die bij wijze van rembourslevering aan de goederen verschuldigd is.

4. Bij gebreke van betaling van het verschuldigde bedrag zal het effect verkocht worden zoals bepaald door de wet of - indien overeengekomen - door privéverkoop.

Slotbepalingen


Artikel 20.

1. Er wordt door de expediteur geen gerechtelijke of arbitrageprocedure tegen derden gevoerd, tenzij hij zich bereid verklaart deze op verzoek en op kosten van de opdrachtgever te nemen.

Artikel 21.

1. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, worden alle vorderingen verjaard door het enkele verloop van een periode van negen maanden.

2. Alle vorderingen tegen de expediteur worden uitgesloten door het enkele verloop van een periode van achttien maanden.

3. De in de leden 1 en 2 genoemde termijnen gaan in op de dag volgende op de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden of op de dag volgend op de dag waarop de benadeelde partij van de schade op de hoogte was. Onverminderd de voorgaande bepalingen, gaan deze voorwaarden in op de dag volgende op de dag van levering met betrekking tot claims met betrekking tot schade aan, waardevermindering of verlies van de goederen. Als dag van levering wordt beschouwd de dag waarop de goederen uit het vervoermiddel zijn afgeleverd of, indien niet afgeleverd, de dag waarop deze moeten zijn afgeleverd.

4. In het geval van een overheidsinstantie of derden als bedoeld in artikel 17, zevende lid
betaling eisen van de expediteur, de termijn vermeld in paragraaf 1 van dit artikel
begint op de eerste van de volgende dagen:
● de dag na de dag waarop de betaling door de expediteur wordt opgeëist door een overheidsinstantie of een derde partij;
● de dag na de dag waarop de expediteur de vordering tegen hem heeft afgewikkeld.
Als de expediteur of een derde die door de expediteur is ingeschakeld als bedoeld in artikel 17, par. 7 een administratief bezwaar heeft ingediend en / of een administratief beroep heeft ingesteld, vangt de in lid 1 genoemde termijn aan op de dag na die waarop de beslissing op het bezwaar en / of het bezwaarschrift definitief is geworden.

5. Indien na de verjaringstermijn door een der partijen betaling van het door beide partijen verschuldigde en te betalen bedrag wordt gevorderd, vangt een nieuwe verjaringstermijn van drie maanden aan, tenzij de in lid 4 van dit artikel bedoelde situatie zich voordoet.

Artikel 22.

1. Alle overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

2. De plaats voor afwikkeling en correctie van schade is die waar de
expediteur bedrijf is gevestigd.

geschillen


Artikel 23.

1. Alle geschillen die mochten ontstaan tussen de expediteur en de wederpartij worden beslecht door drie arbiters met uitsluiting van de gewone rechtbanken en hun beslissing is definitief. Een geschil is aanwezig wanneer een van de partijen verklaart dat dit het geval is. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is het de expediteur vrij om de bevoegde Nederlandse rechter in de plaats van vestiging van de expediteur voor te betalen bedragen te dagen en te betalen, waarvan de schuld niet schriftelijk is betwist door de wederpartij binnen vier weken na factuurdatum. In geval van dringende claims is de expediteur eveneens vrij om een kort geding voor de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van de expediteur in te stellen.

2. Eén arbiter wordt benoemd door de voorzitter of de vice-voorzitter van de FENEX; de tweede wordt benoemd door de deken van de orde van advocaten van het arrondissement waarin de bovengenoemde expediteur is gevestigd; de derde wordt aangewezen in onderlinge overeenstemming tussen de twee aldus benoemde scheidsmannen.

3. De voorzitter van de FENEX benoemt als zodanig een expert over doorstuurvragen; de decaan van de balie wordt gevraagd een lid van de advocatuur te benoemen; de derde scheidsrechter zal bij voorkeur een deskundige zijn in het bedrijfsleven waar de tegenpartij van de expediteur is ingeschakeld.

4. De partij die het geschil wil laten beslechten, stelt het secretariaat van de FENEX hiervan per aangetekende brief of fax op de hoogte, met een korte beschrijving van het geschil en van zijn vordering en tegelijkertijd het bedrag van de te bepalen administratiekosten overmaakt door het bestuur van de FENEX, als vergoeding voor het administratieve werk van de FENEX in een arbitragezaak. Een zaak wordt geacht hangende te zijn op de dag van ontvangst van de aangetekende brief of faxbrief door het secretariaat van de FENEX.

5. Na ontvangst van bovenvermelde arbitrageaanvraag zal het secretariaat van de FENEX zo spoedig mogelijk de ontvangst bevestigen en een kopie van de aanvraag sturen naar de andere partij, naar de voorzitter van de FENEX, naar de decaan van de balie Associatie, met een verzoek aan elk van de laatste twee om een arbiter te benoemen en het FENEX-secretariaat op de hoogte te stellen van de naam en het adres van de aangestelde persoon. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving zal het FENEX-secretariaat de betrokken personen zo spoedig mogelijk in kennis stellen van hun benoeming, elk van hen een kopie van de arbitrageaanvraag en een exemplaar van deze algemene voorwaarden sturen en elk van hen verzoeken een derde scheidsrechter en het FENEX-secretariaat van de aldus aangewezen persoon op de hoogte brengen.
Na ontvangst hiervan zal het FENEX-secretariaat onmiddellijk de derde scheidsrechter van zijn benoeming in kennis stellen en hem tegelijkertijd een kopie van de arbitrageaanvraag en een exemplaar van deze algemene voorwaarden sturen. Het FENEX-secretariaat zal ook beide partijen op de hoogte brengen van wie als scheidsrechter zijn aangewezen.

6. Indien niet alle drie scheidsmannen zijn benoemd binnen twee maanden na de indiening van het verzoek tot arbitrage, worden zij allen benoemd door de president van de rechtbank binnen wier rechtsgebied de expediteur is gevestigd op verzoek van welke partij dan ook eerst maak hetzelfde.

7. De door de Dean aangewezen persoon treedt op als voorzitter van de arbitragecommissie. Indien de arbiters worden benoemd door de president van de rechtbank, bepalen de arbiters zelf wie als voorzitter zal fungeren. De plaats van arbitrage is de plaats waar de voorzitter van de scheidsmannen is gevestigd. De arbiters zullen hun beloning als goede man in het eigen vermogen toekennen, onder voorbehoud van hun verplichting om de toepasselijke dwingende wettelijke bepalingen in acht te nemen. In voorkomend geval passen zij ook de bepalingen van de internationale vervoersverdragen toe, waaronder, onder meer, het Verdrag betreffende de overeenkomst tot Internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR). De arbiters bepalen de procedure van de arbitrage, op voorwaarde dat de partijen in de gelegenheid worden gesteld om hun zaken schriftelijk naar voren te brengen en mondeling toe te lichten.


8. De arbiters blijven in functie tot het definitieve vonnis. Zij deponeren hun uitspraak bij de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar de arbitrageplaats is gevestigd, terwijl een afschrift daarvan aan elk van de partijen en aan het FENEX-secretariaat wordt toegezonden. De arbiters kunnen van de eiser of beide partijen verlangen dat zij vooraf een bedrag storten met betrekking tot de arbitragekosten; tijdens de procedure kunnen zij eisen dat een extra bedrag wordt gestort. Indien binnen drie weken na het desbetreffende verzoek de aanbetaling vereist door de arbiters van de eiser niet is gestort, wordt hij geacht de arbitrage te hebben ingetrokken. In hun uitspraak bevelen de scheidsmannen aan wie van beide partijen de kosten van arbitrage dragen of welk deel daarvan elke partij zal dragen. Deze kosten omvatten de honoraria en uitgaven van de arbiters, het bedrag van de administratieve kosten betaald aan de FENEX bij de aanvraag en de kosten die door de partijen zijn gemaakt, voor zover arbiters dit redelijkerwijs noodzakelijk achten. De aan de arbiters verschuldigde sommen zullen zoveel mogelijk worden onttrokken aan de gestorte bedragen.

Artikel 24.

1. Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de "Nederlandse Expeditievoorwaarden".
Indien de Engelse vertaling afwijkt van de Nederlandse tekst, prevaleren de laatste.

FENEX, Nederlandse Vereniging voor Expeditie en Logistiek
PortCity II, Waalhaven Zz 19 3e verdieping, havennummer 2235, 3089 JH Rotterdam
PO Box 54200, 3008 JE Rotterdam

© Copyright FENEX, 2004 10-10
Alle rechten voorbehouden. Deze voorwaarden, of delen daarvan, mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd of gepubliceerd in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de schriftelijke toestemming van FENEX, Nederland.